Untitled Document
Специалност: МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Образователната цел на ВУАРР при организиране на обучението по специалността „Международeн бизнес” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с базова, широкопрофилна икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на организацията и управлението на външно- икономическите отношения, международната търговия, международния бизнес и финанси, анализа на конюнктурата на международните пазари и международния маркетинг, организирането на международните стокови и фондови борси, позволяващи им успешната намеса при решаването на проблемите в тази област. Специалността „Международен бизнес” осигурява сравнително широко поле за професионална реализация и личностна изява. Завършилите специалността „Международен бизнес” могат да се реализират във всички стопански единици, които извършват външноикономическа дейност, посреднически фирми, банки, търговски представителства, международни икономически организации, организации с нестопанска цел и други.
Придобилите ОКС „Магистър” по специалността „Международнен бизнес” могат да заемат длъжности, свързани с оперативното управление на международния бизнес на фирмено равнище, в т.ч. финансови мениджъри, мениджъри по производството, маркетинг мениджъри, мениджъри по иновациите и др., като специалисти и експерти в инвестиционни дружества, тържища и стокови борси, като търговски посредници, оперативни мениджъри в международни търговски вериги; специалисти и експерти в сферата на финансовата администрация; специалисти и експерти в държавни институции и ведомства, специалисти и експерти в международни икономически организации и други.