Untitled Document
Специалност: АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Магистърската програма е с подчертано приложна насоченост в областта на планиране, организиране, ръководене, контролиране и използване на информацията като стратегически ресурс на организационната единица. Тя дава възможност за осъществяване на ефективна връзка между придобитите знания и умения в предходната завършена бакалавърска или магистърска специалност със спецификата на приложение на информационните технологии в административна и бизнес среда. Студентите получават специализирани знания и умения в областта на мениджмънта; съвременните информационни технологии; планиране, отчет и контрол в средата на информационните системи; формиране на организационни структури; използване и експлоатация на информационните ресурси; създаване и осъществяване на иновационни програми и проекти; осигуряване на комплексна защитеност на информационните ресурси и т.н. Завършилите тази програма притежават знания и опит в областта на трите технологии: ресурсна, инструментална и управленска, което им дава възможност за успешна реализация в различни организации в публичния и частния сектор.