Untitled Document
Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Специализацията по “Регионално планиране и развитие” е сравнително нова за България, за разлика от редица други страни, където има многогодишна традиция. Във ВУАРР тя допълва обучението на студенти в ОКС „Магистър“ в областта на управлението на общините. Специализацията “Регионално планиране и развитие” има висока степен на интердисциплинарност, изразяваща се в изучаване на икономически, управленски, правни и политически науки в съответствие със съвременните тенденции в развитието на образованието и социално-икономическата практика. Образователната цел насочена към получаване на фундаментални и специализирани знания и умения в областта на регионалното планиране и развитие, необходими за успешната реализация на студентите.
Завършилите тази специализация придобиват знания в областта на:
- теоретичните основи на регионалната икономика, управление и политика;
- методология и методика на регионалния анализ и изследвания;
- стратегическо регионално планиране;
- диагностика и оценка на регионалната система;
- вземане на управленско решение развитието на системите от различен териториален и йерархичен ранг;
- програмиране и проектиране на социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво;
- разработване на политики и стратегии за развитие на национално, регионално и местно ниво.

Завършилите ще могат да се реализират като:
- специалисти в управленската йерархия на административните организации и институции;
- специалисти/експерти в административните звена на изпълнителната власт;
- специалисти и консултанти в териториалните органи и администрация;
- съветници и консултанти на ръководни административни органи;
- специалисти и експерти по регионално развитие в научно-изследователски организации;
- консултанти в структурите на неправителствени организации и агенциите за регионално развитие;
- специалисти по администрация и управление на държавни и местни структури;
- специалисти в институциите за регионално развитие и политика на Европейския съюз.