Untitled Document
Специалност: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Магистърската програма е насочена към усвояване на умения за пазарен анализ, планиране и управление на регионалното развитие и маркетинговите дейности с цел най-пълното, своевременно и качествено обслужване на потребителите при максимална икономия на ресурси. Усвояването на знания в областта на маркетинга е съобразено със спецификите на публичния сектор, които се определят от наличието на стоки и услуги, както с пазарен, така и с нетърговски характер, и от липсата на конкуренция по отношение на някои услуги.
Подготовката по маркетинг в публичния сектор е съобразена с квалификацията на публичните блага.
Основните направления на усвояване на знания по магистърската програма са насочени към: спецификата на регионалните институции и администрация; мениджмънт на околната среда; регионално развитие и макроикономическа политика; мениджмънт на териториалното развитие; икономика на публичния сектор; управление на публичния сектор, публични услуги, видове маркетинг, съобразно квалификацията на публичните блага; социалния маркетиг в публичния сектор и други.
Магистърската програма е насочена към усвояване на знания и умения, в следните направления:
  • усвояване на теоретични знания и практически умения в областта на икономиката и управлението на регионите;
  • усвояване на теоретични знания и практически умения в областта на маркетинга на публичния сектор;
  • задълбочаване на знанията и уменията в регионалната икономика и управлението, регионалния анализ и стратегическото регионално планиране на социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво;
  • придобиване на компетенции за провеждане на ефективна маркетингова политика в публичния сектор;
  • придобиване на практически компетенции за решаване на проблемите, свързани с постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите и дългосрочния регионален социално-икономически растеж, чрез прилагане на маркетинговите постановки, адаптирани към публичния сектор.
Завършилите магистърската програма ще притежават необходимата подготовка и получат квалификация като икономисти, мениджъри, маркетингови специалисти в държавни ведомства, регионални и местни администрации, консултантски фирми и други.