Untitled Document
Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Магистърската програма подготвя специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, както и научни работници и специалисти по мениджмънт във висши училища, научно-изследователски институти, развойни звена и др. Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации от всички отрасли на индустрията на ръководни длъжности, като например:
  • Мениджъри на най-високите нива на управление на фирмите;
  • Експерти по управление на производствената, непроизводствената и научната област;
  • Консултанти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научно-изследователски организации;
  • Специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури.